Общи Условия

Общи условия към договор за публикуване на реклама в интернет чрез рекламната мрежа на “АДЕКС.БГ” EООД

Настоящите общи условия представляват неразделна част от договорните отношения между “АДЕКС.БГ” EООД, ЕИК 200916493, със седалище и адрес на управление: гр. София 1330, ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА 1 ЧАСТ, бл. 33, вх. 1, ет. 17, ап. 67, представлявано от Банко Стоянов, в качеството си на Управител, наричано за краткост „Изпълнител” и всяко лице – рекламодател, наричано за краткост „Възложител”, което е страна по договор с изпълнителя за публикуване на реклама в интернет чрез рекламната му мрежа.

Дефиниции

Краен сайт – интернет страница, в която изпълнителят може да публикува рекламни банери.

Рекламна мрежа – рекламната мрежа представлява множеството от всички крайни сайтове. Рекламната мрежа може да се променя във времето, в зависимост от договорните отношения на Изпълнителя с лицата, на чието име са регистрирани крайните сайтове.

Банер – графично изображение, което може да представлява текст, картинка, снимка, анимация или друга форма на визуално произведение, в електронен формат (файл), което съдържа рекламно съобщение направено във връзка с точно определена стока или услуга на рекламодател съдържанието на рекламното съобщение, който е обект на излъчване в рекламната мрежа на Изпълнителя.

Рекламно каре – площ върху екрана на монитора, върху която при зареждане на интернет страницата на изпълнителя може да бъде възпроизвеждано рекламно съобщение.

Импресии – еднократно зареждане на част от интернет страница, на която е публикуван банер на възложителя, от един IP адрес.

Общи положения

1) Право на достъп и редакция – изпълнителят разполага с правото на достъп, и редакция само до рекламни карета, разположени на крайните сайтове, които са част от в рекламната му мрежа.

2) Право да определи съдържанието на баннера – Възложителят има правото да определи съдържанието на баннера, доколкото то не противоречии на императивни норми на българското законодателство и доколкото е в рамките на ограниценията предвидени в тези общи условия и индивидуалните уговорки между страните.

3) Към настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на чл. 16 от ЗЗД, чл. 298 ТЗ, и същите не им противоречат, както и не противоречат на останалите приложими към това правоотношение закони действащи към момента на сключването му в Република България.

4) Договора между страните се счита сключен от момента на подписване на индивидуалния договор (по образец) от двете страни по договора или след подаването на стандартна заявка (наричана тук ЗАЯВКАТА) за излъчване на реклама от страна на Възложителя, по образец на Изпълнителя, която възложителя приема. Изявление за приемането може да бъде направено и само с поставяне на подписа на изпълнителя върху заявката, както и с изрично изявление, че така направената заявка се приема.

5) Заявката и индивидуалните уговорки съдържат рекламните позиции, продължителността на рекламата, броя импресии (показвания) на съдържанието, както и тяхната цена.

6) Изпълнителят може да откаже приемането на заявката, в случай че всички пространства в рекламната му мрежа са заети или поради други обективни причини. Ако не е направено изявление за приемане на заявката, изпълнителят не е задължен само с факта на получаване на заявката.

7) С изявлението за приемане на заявката или в индивидуалните удогорки изпълнителят снабдява възложителят с уникални потребителско име (username) и парола (password), позволяващи му достъп до интернет базираната платформата на адрес ADX.BG за управление на рекламите. Възложителят се задължава да пази потребителското си име и парола в тайна, да ограничи достъпа на трето лице до тях и да не позволи използване на услугата без право на това. Възложителят е длъжен да информира веднага изпълнителя на неговия интернет адрес [email protected] за всяко нарушение на сигурността на потребителското си име и парола (включително и на неговото използване без право на това, злоупотребяване или заплаха от злоупотребяване).

8) Ако Изпълнителят е приел поръчка, която не е в състояние да изпълни, той дължи неустойка.

9) Ако Възложителят направи поръчка, която е приета от Изпълнителя, но откаже излъчването на реклама, той дължи неустойка определена по-долу в договора.

10) Отговорността за вреди нанесени на трети лица или за нарушение на закона чрез съдържанието на съобщенията е за възложителя. Изпълнителят не носи отговорност за съдържанието на банерите. Ако е налице нарушение на закона или са възможни претенции от трето лице поради съдържанието на банера, изпълнителят може да прекрати договора без предизвестие.

11) Възложителят декларира, че разполага с всички авторски права за разпространението на банера/ите.

12) Адреси за кореспонденция – в индивидуалните уговорки, в заявката за сключване на договор, или в изричното изявление за приемане на заявката административен (пощенски) адрес, както и адрес на електрона поща се адреси за кореспонденция на страните. Изпратените на тях съобщения се считат за получени от момента, в който са били налице всички условия, за да може получилата ги страна да ги възприеме.

13) Писмена форма – всички изявления, които страните правят във връзка със сключването, изменението, допълнението или прекратяването, както и всяко друго уреждане на правоотношение между тях пораждат действие само ако са съставени в писмена форма и съдържат подписите и името на лицето, което ги е направило. Писмената форма се счита спазена ако изявлението е изпратено във формата на електронен документ на адреса за кореспонденция на страната и носи електронния подпис на лицето, което го е направило, или представляващ юридическо лице.

14) Изпълнителят има право да прави изменения на общите условия, за което е задължен да уведоми писмено възложителя. Изменението поражда действие за възложителя ако той не заяви изрично, че не ги приема в срок от 5 дни след приемане на съобщението за изменението им. Изменението на общите условия се публикува в интернет страницата на изпълнителя.

Излъчване на реклама, права и задължения

С факта на сключване на договора между страните:

15) Изпълнителят има право да получи възнаграждение за предоставената услуга, което се формира по начин посочен в настоящите общи условия и цени уговорени в индивидуалните уговорки между страните.

16) Изпълнителят се задължава да публикува представените му от възложителя рекламни банери на интернет страниците и в рекламните карета, посочени в приетата заявка.

17) Изпълнителят се задължава да не прекратява излъчването на рекламните банери в рекламната си мрежа преди изтичане на срока на договора или достигане броя на предварително платените импресии, освен при условията, уговорени между страните.

18) Възложителят има право да получи достъп до системите на Изпълнителя, с цел информиране за рекламните му кампании, статистика или промяна на излъчваното рекламно съдържание.

19) Възложителят се задължава и е съгласен с това, че:

  1. е отговорен за действията на всеки, който използва неговото потребителско име или парола и отговаря за съдържанието на своите линкове в рекламната мрежа на АДЕКС.БГ или за други преноси реализирани чрез услугата;
  2. няма да публикува, пропагандира или пренася чрез услугите никакви незаконни, обезпокояващи, срамни, обидни, заплашителни, вредни, вулгарни, неприлични, предизвикващи омраза (расова, етническа или друга) данни, информация или други линкове, които подкрепят действия, спомагащи или водещи към наказуеми деяния, гражданска нетърпимост или други, които нарушават юридическия закон, в случай на съмнение относно характера на съответните данни, информация или други линкове е решаваща преценката на изпълнителя;
  3. изпълнителят не контролира съдържанието на побликуваната реклама, както и съдържанието на интернет страниците, към които водят публикувани като реклама линкове, но има право да прекрати излъчването на рекламата, която счита за неморална или по какъвто и да било начин увреждаща чужди интереси или противоречаща на закона;
  4. по никакъв начин във връзка с услугите няма да използва или разпространява файлове, които съдържат вируси, повредени файлове или подобни софтуери или програми, които биха могли да повредят дейността на компютъра на доставчика или на трето лице;
  5. няма да нарушава или засяга мрежата, свързана с улугите;
  6. няма да използва никакво оборудване, софтуер или програма или с помощта на други средства няма да се опитва да засегне и наруши нормалното функциониране на интернет страницата, услугата и/или която и да било транзакция, която сайтът предлага;
  7. няма да прави нищо, което би причинило необосновано или много голямо затруднение в системата на доставчика;
  8. няма да използва никакви автоматизирани средства (например агенти, роботи, скрипти или спайдъри) при никакви условия.

Достъп

20) Разполагането на съдържание в рекламната мрежа се извършва от представител на Изпълнителя, като за целта той ги въвежда в онлайн платформата на база на подадената от Възложителя стандартна заявка.

21) Чрез осигурения по този начин достъп на възложителя до онлайн платформата, Изпълнителя може да следи изпълнението на рекламата чрез онлайн платформата на адрес ADX.BG.

22) С изпращане на заявката и/или подписване на индивидуални уговорки, Възложителя декларира, че цялата отговорност във връзка с коректността на подадената заявка се носи от Възложителя и от представителя на Възложителя, упоменат по-долу като лице за контакти.

Съдържание

23) Банерите, които Възложителят разполага на сайта трябва да бъдат оразмерени съобразно размерите и файловият формат, отбелязани в Приложение 1 към настоящите общи условия.

24) Рекламите следва да са изработени в съответствие с всички действащи в страната закони.

25) Възложителят гарантира, че с излъчването на предоставените реклами не се нарушават правата на трети лица и че ако подобни претенции възникнат, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка.

26) В приложение 1 към настоящите общи условия са посочени стандартните цени, както и стандартни отстъпки за предлаганите от изпълнителя услуги. Възнаграждението на изпълнителя по всяка конкретна заявка, която е приел страните уговарят в индивидуалните уговорки между тях.

Цени, плащане, неустойки

27) Възнаграждението на изпълнителя по този договор (цена) се формира според на база 1000 импресии на банерите на Възложителя, в сайтовете от рекламната мрежа на Изпълнителя. Посочената бройка импресии е минималната, за която би могло да бъде заявена.

28) Възложителят заплаща възнаграждението по договора изцяло в срок до 7 дни след сключване на договора по банков път, по банковата сметка на Изпълнителя посочена по-долу. Максималната цена, която може да бъде фактурирана на Възложителя е упомената в неговата индивидуална оферта. Ако в посочения срок задължението на Възложителя към изпълнителя не бъде платено, то договора се смята за прекратен, освен ако Изпълнителя не изрази писмено, че го смята за сключен или ако Изпълнителя сам не започне изпълнението му. В последния случай Изпълнителят може да спре излъчването на рекламата по всяко време до момента на постъпване на дължимата сума, лихва по нея и всички дължими неустойки други парични задължения на Възложителя.

29) При прекратяване на вече започнало излъчване на рекламните банери, Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 10% от брутната сума на нереализираната част от пакета, но не по-малко от 100 (сто) лева (без включено ДДС).

Банкови сметки

30) Централна Кооперативна Банка АД
BIC код: CECBBGSF
Банкова сметка: BG30CECB979010B2082300

Срок на договора

31) Договорът се сключва за срок упоменат в индивидуалните уговорки или докато бъдат излъчени броя предплатени импресии, в който срок страните са длъжни да изпълнят всички поети задължения.

Рекламации

32) Възложителят се съгласява да предявява всички свои рекламации относно излъчването най-напред до Изпълнителя и само при условие че последният не ги е уважил в разумен срок, да ги отнася за разрешаване пред компетентен орган или съд.

33) Изпълнителят разглежда добросъвестно всички постъпили от Възложителя рекламации и в случай че те са основателни, двете страни се споразумяват относно начина, по който претенцията на Възложителя да бъде удовлетворена.

Адрес и лице за кореспонденция на изпълнителя:

34) За Изпълнителя –
Банко Илиянов Стоянов, телефон: +359 893 73 2379, имейл:

35) За Възложителя – посочени във всеки един индивидуален договор.

Прекратяване на договора

36) Договорът се прекратява с изтичането на срока му и при изпълнение на поетите от страните задължения или при наличието на взаимно изразено писмено съгласие между Възложителя и Изпълнителя.

Други

37) Всички спорове между страните, възникнали във връзка с настоящия договор, ако не могат да се разрешат чрез преговори, се разрешават от компетентния български съд със седалище в гр. София.

38) Настоящият договор се тълкува и урежда съгласно българското законодателство.

Настоящите общи условия са приети от общото събрание на „АДЕКС.БГ” EООД, което се удостоверява с подписа на управителя:
Банко Стоянов
/управител на „АДЕКС.БГ” EООД/